Alumni Information

Alumni Information – ( list of eminent alumni, programs organized by Department alumni associations, etc.)

 

Sl. No.

Name

1.

Dr.Nithyananda Shetty

2.

Dr.Srividya T.V.

3.

Dr.Vijayaraj

4.

Dr.Keshavaraj

5.

Dr.Monappa

6.

Dr. Dinesh

7.

Dr.PrashanthMarzel

8.

Dr.Pramod

9.

Dr.RamanathBhat

10.

Dr.Vishnumurthy

11.

Dr.Satyashanker

12.

Dr. Ramesh

13.

Dr.Pranesh A.S

14.

Dr. K.V. Udupa

15.

Dr.Akbarli

16.

Dr.Shashidhar M.C.

17.

Dr. INN

18.

Dr.Akshai Kumar

19.

Dr.Achal Kumar

20.

Dr.Madhu Kumar

21.

Dr.Yuvaraj

22.

Dr.Lathika

23.

Dr.Nagaveni

24.

Dr. Ganesh Rai

25.

Dr.Veena Prasad

26.

Dr.Parthsaradhi

27.

Dr.ShridharaBhat

28.

Dr.Sooryanarayana Rao

29.

Dr.Veerendra

30.

Dr.GanapathiMumbal

31.

Dr.BhaskarNaik

32.

Dr.Shridevi S. Bhat

33.

Dr.Anitha

34.

Dr.Nagaraj IIT

35.

Dr.Girish

36.

Dr.Nithin

37.

Dr. B.R. Bhat

38.

Dr. D.K. Bhat