Director

Name :  Dr. Manjula Shantaram
Mangalore University
Jnana Kaveri PG Centre, Chikka Aluvara -571232
P.B No. 19, Kushalnagar (post)
Somwarpet (tq), Kodagu District
Ph. No. 08276-276474
Email : pgcchikkaluvara@gmail.com
Fax.No 08276-276478